Home Punjabi ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

by Punjabi Trucking

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ‘ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਯੂ.ਐੱਸ. ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ (DOT) ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ ਧੌਠ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧੌਠ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨੋਟਿਸ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ- “ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫੈਡਰਲ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਸਟਡੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। “

ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ:

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੈਰ-ਰਿਪਿਊਡੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਕੀ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਗੈਰ-ਧੌਠ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਬਕ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ?

ਕੀ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਕੀ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਬਾਰਕੋਡ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਗਜ਼-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਲਾਗਤ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਗ 40 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾਧੂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ?

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਨੋਟਿਸ ਡੌਕਟ ਨੰਬਰ DOT-OST-2022-0027 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ Regulations.gov ‘ਤੇ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

You may also like

Verified by MonsterInsights